Výročná členská schôdza zvolila nové vedenie FK !

19.01.2014 14:37

V sobotu, 18.januára sa konala pravidelná Výročná členská schôdza FK Cerová, ktorá bola po dvoch rokoch opäť aj volebná.

Na úvod predseda FK privítal prítomných hostí, Starostu obce Cerová a zástupcov Poľovného združenia a Dobrovoľných hasičov na Cerovej, či členov obecného zastupiteľstva.

Následne predseda FK Ľubomír Pavlík prečítal správu o činnosti klubu v roku 2013. Po nej boli členovia oboznámení o hospodárení klubu v minulom roku a správnosť vedeného účtovníctva potvrdila revízna komisia. Postupne boli prednesené správy trénerov všetkých našich mužstviev (Prípravka, Dorast a Dospelí).

Po prestávke s občerstvením následovali voľby vedenia FK:

Jednohlasne bol za predsedu FK Cerová zvolený Ľubomír PAVLÍK, ktorý v tejto funkcii pôsobil aj v minulom volebnom období.

Taktiež jednohlasne členská schôdza rozhodla o tomto zložení Výboru FK Cerová:

podpredseda FK: Ing.Miroslav Masár

pokladník FK: Miroslav Gurín

hospodár FK : Patrik Fukna

členovia Výboru: Ing. Jozef Baláž, Ing. Ján Čerešník, Bohumír Drímal, Lukáč Juráň, Peter Kuchta, Jaroslav Michalica, Peter Ščepka, Ing.Anton Švarc, Anton Veteška.

TU nájdete zkompletné zloženie vedenia FK

Na záver schôdze prebehla diskusia a to hlavne na téma našej mládeže a budúcnosti cerovského futbalu.

Nový predseda FK následne ukončil Výročnú schôdzu.

 

Všetkým zúčastneným členom ďakujeme, že svojou prítomnosťou i členským poplatkom podporili náš klub a aj pre rok 2014 tak potvrdili svoj záujem o fungovaní futbalu na Cerovej.

 

 

—————

Späť