Stanovy klubu

 

STANOVY Futbalového klubu CEROVÁ

Článok 1

Základné ustanovenia 

1.)    Futbalový klub Cerová (ďalej len FK) je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť v telesnej výchove, športe, turistike a v iných oblastiach spoločenského a kultúrneho života.

2.)    Poslaním FK je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov v oblasti telesnej kultúry, vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, zvyšovať telesnú a duševnú zdatnosť a športovú výkonnosť.

3.)    FK je otvorenou, samostatnou, nezávislou a nepolitickou spoločenskou organizáciou vyvíjajúcou svoju činnosť na demokratických princípoch.

4.)    FK sa môže dobrovoľne združovať do vyšších foriem združení za účelom obhajovania, riešenia a presadzovania spoločných záujmov a potrieb.

5.)    FK je organizáciou s právnou subjektivitou. Sídlom je obec 906 33 Cerová 409.

 

Článok 2

Hlavné úlohy

 1.)        FK zabezpečuje všestranné podmienky pre účasť členov na telovýchovných, športových, turistických, spoločenských, kultúrnych a verejnoprospešných podujatiach..

 2.)        FK vytvára ekonomické, materiálno-technické, personálne, bezpečnostné, ekologické, sociálne a odborné podmienky na činnosť FK i jej členov.

 3.)        FK vytvára podmienky pre rozvoj mládežníckeho športu, športovej činnosti občanov, kultúrno-spoločenskú činnosť v obci, spoluprácu s orgánmi obce a organizáciami v obci.

 Článok 3

Členstvo

 

1.)    Členstvo môže byť    - individuálne

                                     - čestné

 2.)    Individuálne členstvo v FK je dobrovoľné. Členom sa môže stať fyzická a právnická osoba bez rozdielu národnosti, politického presvedčenia a príslušnosti, náboženského vyznania, pohlavia a veku, ktorá súhlasí s poslaním klubu a s týmito stanovami. O prijatí rozhoduje výkonný výbor FK na základe písomnej prihlášky, prijatie potvrdzuje členská schôdza.

 3.)    Dokladom o členstve je platný členský preukaz, u detí do 14 rokov žiacky preukaz. Jeho platnosť je podmienená zaplatením členských príspevkov za bežný rok najneskoršie do 31.12.

 4.)    Individuálne členstvo zaniká vystúpením na vlastnú žiadosť, smrťou, vyškrtnutím pre neplnenie základných členských povinností alebo vylúčením pre obzvlášť závažné previnenie nezlučiteľné s členstvom v FK. O vylúčení rozhoduje členská schôdza FK hlasovaním.

 5.)    Člen FK má právo:

-          zúčastňovať sa podľa svojich potrieb, záľub alebo záujmov telovýchovných, športových, turistických a iných obdobných aktivít ako i ďalších kultúrno-           spoločenských akcií usporadúvaných FK.

-          zúčastňovať sa členských schôdzí

-          zúčastňovať sa na rokovaní orgánov na ktorých sa hodnotí jeho činnosť, správanie a chovanie

-          dávať podnety, návrhy a pripomienky a požadovať na ne do 30 dní odpoveď

-          mať aktívne a pasívne volebné právo, podmienkou byť volený je dovŕšenie 18-teho roku života a byť spôsobilý

 6.)    Člen FK má povinnosť:

-          dodržiavať stanovy FK, na ich základe vydané vnútorné predpisy, normy a uznesenia

-          podieľať sa na činnosti FK a riadne vykonávať všetky prijaté funkcie

-          chrániť, opatrovať a zveľaďovať majetok FK

-          riadne a včas platiť členské a iné schválené príspevky a poplatky

 7.)     Čestné členstvo môžu orgány FK udeliť jednotlivcom, kolektívom, organizáciám, alebo inštitúciám za osobitné zásluhy o rozvoj FK

  

Článok 4

Organizácia FK

 Orgánmi FK sú:

1.)    Členská schôdza

2.)    Výkonný výbor

3.)    Predseda FK

4.)    Kontrolná rada

Článok 5

Členská schôdza

 

1.)    Najvyšším orgánom FK je členská schôdza. Právo účasti na členskej schôdzi má každý člen FK.

2.)    Členskú schôdzu zvoláva výkonný výbor klubu, spravidla raz za rok. Výkonný výbor je povinný zvolať členskú schôdzu vždy, ak o to písomne požiada nadpolovičná väčšina všetkých členov klubu, alebo Kontrolná a revízna rada klubu a to najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti.

3.)    Členská schôdza je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Každý člen má jeden hlas.

4.)    Členská schôdza prerokúva všetky základné otázky činnosti FK, najmä:

-          uznáša sa o vzniku FK, názve a symbolike ako i o zániku

-          schvaľuje, mení alebo ruší stanovy FK

-          prerokúva správu výboru o činnosti a čerpaní rozpočtu za uplynulé obdobie a schvaľuje plán činnosti a rozpočet pre nasledujúce obdobie ako i  správu            Kontrolnej rady

-          volí Výkonný výbor FK, predsedu FK, Kontrolnú radu

-          je oprávnená zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie Výkonného výboru FK ak je v rozpore s platnými predpismi a stanovami FK

-          je odvolacím orgánom v disciplinárnom konaní.

-          Schvaľuje pravidlá pre platenie členských príspevkov na činnosť klubu

 

Článok 6

Výkonný výbor FK

 1.)    Medzi členskými schôdzami riadi činnosť FK výkonný výbor (ďalej VV).

 2.)    VV volí členská schôdza z členov FK na obdobie dvoch rokov

 3.)    Počet členov VV a spôsob voľby alebo zastúpenie stanoví členská schôdza.

 4.)    Výkonný výbor a skladá vždy z predsedu FK, podpredsedu FK, pokladníka FK, hospodára FK a ďalších členov. Frekvenciu rokovaní si stanoví výkonný výbor FK

 5.)    Výkonný výbor volí podpredsedu FK, pokladníka FK a hospodára FK na svojom prvom zasadaní z členov výkonného výboru

 6.)    VV plní úlohy ktoré mu uloží členská schôdza

 7.)    VV rozhoduje o zásadných otázkach týkajúcich sa činnosti a hospodárenia FK, o prestupoch hráčov, disciplinárnych opatreniach

 8.)    VV kontroluje činnosť Predsedu FK, má právo meniť alebo rušiť jeho rozhodnutia

 9.)    VV navrhuje prijatie nových členov, kandidátov na čestných členov, vylúčenie členov

10.)                       VV zvoláva a pripravuje členskú schôdzu

11.)                       Rokovanie VV vedie predseda FK, alebo ním poverený člen VV. VV je uznášania schopný ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhodnutia VV sú právoplatne schválené, účinné a záväzné po súhlase nadpolovičnej väčšiny všetkých členov VV.

 

Článok 7

Predseda FK

1.)    Predsedu FK volí členská schôdza na obdobie dvoch rokov a je právoplatne zvolený ak získa 3/4 väčšinu prítomných členov

2.)    Predseda FK predsedá Výkonnému výboru a členskej schôdzi

3.)    Predseda FK robí neodkladné opatrenia a rozhodnutia v dobe medzi zasadnutiami VV

4.)    Predsedu FK v čase neprítomnosti zastupuje podpredseda FK.

 

Článok 8

Kontrolná rada

1.)    Kontrolná rada (ďalej KR) je nezávislým orgánom FK, oprávneným kontrolovať všetky druhy činnosti FK, dodržiavanie stanov, vnútorných predpisov FK, hospodárenie FK, upozorňuje na nedostatky VV a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.

2.)    KR volí členská schôdza z členov klubu na obdobie dvoch rokov

3.)    KR sa skladá z predsedu a 2 členov

4.)    Kontrolné nálezy a iné písomnosti KR podpisuje predseda a členovia ktorí sa kontroly zúčastnili

5.)    Členovia KR majú právo účasti na zasadnutiach VV s hlasom poradným

6.)    KR podáva členskej schôdzi správu o svojej činnosti ako aj zistených nedostatkoch

Článok 9

Právna subjektivita FK

 1.)    FK je občianskym združením s právnou subjektivitou

 2.)    V mene klubu sú oprávnení navonok vystupovať a konať Predseda FK a jeden člen Výkonného výboru FK.

 3.)    Na platnosť písomného právneho úkonu sa vyžaduje podpis predsedu FK a jedného člena VV

 Článok 10

Majetok a hospodárenie

 1.)    FK má vo vlastníctve nehnuteľný a hnuteľný majetok , potrebný na zabezpečenie vlastnej činnosti. Užíva sa na základe zmluvných vzťahov štátny majetok, majetok obce, prípadne iný majetok, o ktorý je povinný sa starať, chrániť ho a zveľaďovať. Nakladá s ním v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vlastnými pravidlami.

  2.)    Zdrojom majetku FK sú príjmy z členských, oddielových a iných príspevkov, príjmy z telovýchovnej, športovej, spoločenskej a ostatnej činnosti z výnosov vedľajšieho hospodárstva a iných povolených podnikateľských činností, ďalej dary, príspevky, dotácie, prípadne iné príjmy.

 Článok 11

Zánik FK

 1.)    O zániku FK rozhoduje členská schôdza, písomným rozhodnutím nadpolovičnej väčšiny všetkých členov.

 2.)    Pri zániku FK, členská schôdza zvolí likvidačnú komisiu s tromi členmi. Táto likvidačná komisia riadi likvidáciu, ktorá musí prebiehať podľa platných právnych predpisov.

 Článok 12

Záverečné ustanovenia

 1.)    Záväzný výklad stanov vykonáva výkonný výbor.

 2.)    Vo všetkých prípadoch, ktoré nie sú upravené v Stanovách FK, rozhodnutie prináleží členskej schôdzi.

 3.)    Rušia sa Stanovy Telovýchovnej jednoty Družstevník Cerová schválené na valnom zhromaždení dňa 2.6.1990 a registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 4.8.1990 (číslo spisu: WS/1-900/90-2493)

 4.)    Tieto stanovy schválila členská schôdza dňa 16.1.2010 a nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na ministerstve vnútra Slovenskej republiky.